Sv. Jure kroz povijest

Sv. Jure i zmaj

Najučestaliji prikaz sv. Jurja jest njegova borba sa zmajem. Juraj na konju kopljem probada rastvorene ralje zmaja, koji leži na tlu i repom opliće konju stražnje noge. Često se koplje od udarca prelama pa Juraj zamahom mača dokrajčuje borbu. To je čest heraldički motiv, pa su se tako nedavno i Makarani mučili kako da na grbu prikažu svog Juru i zmaja. A tu je doista teško biti originalan. Već i brojne varijacije svetačkog imena objašnjavaju se velikom omiljenošću tog vojničkog sveca u narodu. Svi učeni i poluučeni oblici nastali su na osnovi grčkog izgovora - Georgios (lat. Georgius). Romanski izgovor (skup ge/gi daje suglasnike z/ž/dž, a u nekim slučajevima i dz) zastupljen je samo u Dubrovniku: Zore, Zoretić, Džore, Dzore... U zadarskim Arbanasima imamo prema albanskom prezime Đerđa. Proučavajući našu toponimiju, Petar Šimunović našao je da nema sveca kojemu je u nas podignuto više crkvica nego sv. Jurju (isključivši, naravno, crkve posvećene Gospi). U agrarnim je i stočarskim sredinama Juraj (grč. georgos znači "ratar", "seljak") postao "nezamjenjiv" zaštitnik zemlje, usjeva, zelenila i stoke, pa je u toj funkciji (posebno kod Slavena) supstituirao starije, pretkršćanske kultove. Petar Šimunović u knjizi Hrvatska prezimena (Zagreb, 1995.) piše: Upravo ondje gdje su prisutni ostaci slavenskog dualističkog vjerovanja sačuvani su i u toponimima Perunsko, Perunić, Perun (bog gromovnik), Vidova gora, Sutvid (Svevid, Svetovid - bog sunca). A u Jurjevoj legendi inkarnirana je borba dobra i zla (u liku zmaja). Svetkuje se 23. travnja. Taj "Đurđevdan", "Jurjevo", "Zeleni Juraj" vuče korijen iz praslavenskog, poganskog vjerovanja. Tada po pučkom shvaćanju počinje proljeće, budi se priroda, proklijaju zelene trave (travanj), a sv. Juraj je i zaštitnik stoke sitnoga zuba. Istjeruju se tada ovce na pašu, obavlja prva muža, odvajaju janjci od ovaca, kolje se žtveno janje, naplaćuje daća ("jurjevšćina"), započinju tlake i čine mnogi drugi kultni obredi vezani uz pojam Jurjeva i Zelenog Jurja. Po tradiciji sv. Juraj je rimski časnik, mučen godine 303. u Kapadociji (Mala Azija) za Dioklecijanova progonstva kršćana. Najveću "slavu" doživljuje s križarskim ratovima, kada postaje prototip idealna viteza. Mnogi se gradovi (Barcelona, Genova...), pokrajine (Armenija, Ligurija...) i države (Engleska, Portugal) stavljaju pod njegovu zaštitu. Zastava stare Engleske (crveni križ na bijelom polju) zastava je sv. Jurja. (citat Srećko LORGER - Slobodna Dalmacija)